ข่าวกิจกรรม

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

ตามที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดยโสธร ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดยโสธร ตามบัญชีรายชื่อและผลการปฏิบัติงานที่ทุกส่วนราชการในสังกัดภูมิภาคเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดและผ่านเกณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่

♦ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 

1. นายภาณุพันธุ์ ธนปฐมสินชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค้อวัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

2. นายทอแสง สุขส่ง  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

3. นายมนตรี แจ่มศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

♦ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด (จังหวัดยโสธร) ประจำปี พ.ศ.2564

1. ว่าที่ ร.อ. อมรรัตน์ ศรีขันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

2. นายกาตง สิงห์คิบุตร ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำจังหวัดยโสธร

3. นางสาวอิศฎาพร ใจใหญ่ ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

4. นางสาวปราณี แสวงแก้ว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

5. นายกุหลาบ ไชยสังวล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

 

 

       ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม ปรับปรุง บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบประเมินฯ ดังกล่าว โดยการสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลการขับเคลื่อนภารกิจการร้องทุกข์สายด่วน 1212 และการรับ-ส่ง สื่อที่ไม่ปลอดภัย ข่าวปลอม (Fake News)

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองคู จึงประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน ประชาชนที่ประสงค์จะนำสุนัข และแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถนำมารับบริการได้ ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามแผนการปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

 

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประกอบด้วย นาทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณาติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ห้วงระยะเวลา1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 

วันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พนักงาน และบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดงานวันท้องถิ่นไทยเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่เจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบโดยนายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เน้นย้ำการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 1 เมษายน 2565 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุใหม่ เข้าร่วมงาน โดยในงานมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ การแนะนำกิจกรรมตามหลักสูตร ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
วันที่ 30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมบูรณาการรณรงค์มาตรการความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านดงบัง หมู่ที่ 3
วันที่ 29 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นำโดย นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ให้ความช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคูหมู่ที่ 1 และศาลาประชาคมหมู่ที่ 7
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมคณะผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำการเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด บริเวณถนนเส้นหน่อตุ้ยอุปถัมภ์ บ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงาน พนักงานส่วนตำบล บุคลากรภายในองค์กร ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ มีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หัวหน้าส่วนราชการ และท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร เกษตรอำเภอเมืองยโสธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

       ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยท่านสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 ทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/2kgkrc 2. Scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ