Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565

วันที่ 3 มี.ค. 66  นางสุนาพร ศรีสันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมแสดงผลงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดอำเภอ และตำบล  ในงานสัมมนา "9 จังหวัด ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ถนนปลอดภัย" ซึ่งประกอบด้วย  9 จังหวัดได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี เชียงราย ยโสธร ระยอง สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสุราษฎร์ธานี โดยในงานจังหวัดยโสธร ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และรองชนะเลิศระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดสู่อำเภอและตำบล ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซ่า กรุงเทพมหานคร


♦♦วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความปรองดองภายในตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมี นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และนางสุนาพร ศรีสันธา  เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลหนองคู ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างความปรองดองภายในตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
     1.  กีฬาฟุตบอลรุ่นยุวชน  7 คน (ชาย) อายุไม่เกิน 14 ปี
     2.  กีฬาเปตอง ประเภททีม (ชาย 2 หญิง 1) ไม่จำกัดอายุ
     3  กีฬาพื้นบ้าน (วิ่งกระสอบ/กินวิบาก/เรือบก/ชักเยอร์/วิ่ง5ขา/วิ่งเปรี้ยวลูกโป่ง
     4. การส่งเสริมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) ทั้ง 7 หมู่บ้าน
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)
 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู พร้อมด้วย จ่าสิบโทธนวัฒน์ เศิกศิริ นักป้องกันและบรรเทาสาธาสารณภัยชำนาญการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ในพื้นที่ของสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (อีสานล่าง) พร้อมออกบู๊ทนำเสนอผลงานมาตรการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองคู ณ โรงแรมโซคูล อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ใบอนุญาตที่ชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
1. ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
3. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
4. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
5. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

♦ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น)
    1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
♦ตำแหน่งประเภทวิชาการ
    1) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)   จำนวน 1 อัตรา
    2) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)   จำนวน 1 อัตรา
    3) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)   จำนวน 1 อัตรา
♦ตำแหน่งประเภทั่วไป
    1) ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปง./ชง.)  จำนวน 1 อัตรา
 ♦ผู้มีความประสงค์โอน (ย้าย) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4575 6825 ในวันและเวลาราชการ♦
 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565
 ประชาสัมพันธ์เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผุ้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีสาระสำคัญ ๔ เรื่อง คือ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) สิทธิผู้สูงอายุ การลดหย่อนภาษีเงินได้ และกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะต้องออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
                  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 147,000,000 บาท  จึงขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง ร่วมสมัครรับการประเมินเพื่อรับรางวัลดังกล่าวโดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ก.พ.66 ได้ที่ >>>  การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/localgoodgovernance หรือ https://odloc.go.th/
            >>>คู่มือประกอบการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566<<<www.stou.ac.th/link/u36J76
           >>>แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี<<<www.stou.ac.th/link/3LZ06i
           >>> PowerPoint นำเสนอชี้แจงเกณฑ์รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2566  www.stou.ac.th/link/0uA9gk

                  ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการร้องเรียน หากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ หรือมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น หรือเกินสมควรแก่เหตุ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามช่องทางด้านล่างนี้

 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ และเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม มีการพัฒนาตนเองเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ชีวิต สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (หรือผู้ที่เกิดก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2506) ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองคู และเป็นผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าร่วมสมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2/2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง (สมัครฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือ โทร 082-108-0156 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และนางสุนาพร ศรีสันธา  เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญวันเด็ก   "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดงโชว์ของเด็กและเยาวชน จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) และมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมนันทนาการ  มีซุ้มแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ และเยาวชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 

 ด้วยสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยประเมินจากการจัดเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยสามารถทำแบบสอบถามได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/2kgkrc หรือ สแกนQR Code ตามที่ปรากฎ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566  

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

        

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประขาขนในการต่อต้านทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจให้คำเสนอแนะช่วยเหลือและร่วมมือกันดำเนินการกับสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งซาติ (เนคเทค) เพื่อพัฒนาระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. รายละเอียดปรากฏตาม QR Code

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ติดตามความคืบหน้าการแจ้งข่าว เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ (Takata) ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้ารับบริการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยกับผู้ประกอบการรถยนต์ โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จากยอดรถยนต์ที่มีปัญหาทั้งหมดประมาณ 1.7 ล้านคัน ปัจจุบันคาดว่ายังมีรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกประมาณ 612,635 คัน (ข้อมูลที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแจ้งต่อสภาองค์กรของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565) โดยส่วนหนึ่งพบว่าเป็นรถยนต์อยู่ในกลุ่มประเภทรถยนต์มือสอง ซึ่งผู้ประกอบการรถยนต์ไม่สามารถแจ้งว่าข่าวสารได้โดยตรง

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเจ้าของรถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายต้องเข้ารับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จะดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ ประเภทที่ชำรุดเสียหายแล้ว เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป จำนวน 72 รายการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน ไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมเสนอราคา ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา 0๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ผู้คณะกรรมการประเมินราคากลางทรัพย์สินพัสดุครุภัณฑ์ ประเภทที่ชำรุดเสียหายแล้ว เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม ถนนคนเดิน "ตลาดต้องชม" ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. - 21.00 น. ณ หน้าศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู ในงานพบกับสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าชุมชน สินค้าโอท็อป อาหารเครื่องดื่ม และสินค้ามากมาย อย่าลืม มาชิม มาชิลล์ มาช็อป มาแชะ ณ ถนนคนเดิน "ตลาดต้องชม" จุดเช็คอินแห่งใหม่ หน้าศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู ตำบลหนองคู  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


 

 

 

 

 

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร.

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนนองคู เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป ที่ได้ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความ ดี ด้วยหัวใจในห้วงวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2562  จำนวนทั้งสิ้น 55 ราย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณถนนอรุณประสริฐ (ตั้งแต่หน้าบ้านนางละเอียด สิมมา) ถึง ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู  และบริเวณโดยรอบศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหนองคู  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


 

 

 

 

 

 

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ