ข่าวกิจกรรม

                  ด้วยจังหวัดยโสธร แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ออกระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้

1.ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2565   ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565

2.ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา พ.ศ.2565 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565

 

 

                  ด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งระเบียบว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ6 กำหนดว่า บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ จัดกิจกรรมแข่งรถยนต์ แข่งรถจักรยานยนต์ แข่งรถจักรยาน วิ่งแข่งขัน วิ่งและเดินการกุศลหรือกิจกรรมอื่นที่ทำให้เกิดอันตราย เกิดความรำคาญหรือรบกวนผู้เข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติและสัตว์ป่า เว้นแต่กิจกรรมที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติมอบหมายพิจารณาอนุญาตเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการนี้จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

                  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดทำบทเพลง เดินตามฝัน เพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัว ด้วยการปลูกฝังแนวคิดเชิงบวก และการรู้จักคุณค่าในตนเอง อันจะนำไปสู่การช่วยลดโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม จึงขอประชาสัมพันธ์บทเพลง “เดินตามฝัน”  (สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียด)

 

 ดาวน์โหลดเพลง

"เดินตามฝัน"

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  ได้รับแจ้งจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร  สาขาเมืองยโสธร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ ว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร  สาขาเมืองยโสธร จะไม่ส่งแบบคำขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ให้ผู้ประกอบการร้านค้า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์จะขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ณ สถานประกอบการเดิมเป็นการต่อเนื่อง และเพื่อให้ได้รับความสะดกในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ขอให้ท่านนำใบอนุญาตฉบับเดิมโดยไม่ต้องมีแบบคำขออนุญาต ติดต่อขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ฉบับใหม่ภายใน 90 วัน ก่อนใบอนุญาตขายฉบับเดิมสิ้นอายุ ซึ่งปี พ.ศ. 2565 ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

                        1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร

                        2. ธนาคารกรุงไทย

                        3. เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ทั่วประเทศ

                        4. ผ่าน Internet ที่ http//www.excise.go.th

 

 ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  ได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงยโสธร กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองคู ขอความอนุเคราะห์เปิดจุดกลับรถ หน้าสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร และทางเข้าบ้านหนองคูเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน บัดนี้ แขวงทางหลวงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อกำหนดจุดที่มีความเหมาะสมแล้ว ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการเปิดจุดกลับรถ จำนวน 1 จุด ที่ กม.274+400 และได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักทางหลวงที่ 8 มาทำการสำรวจและออกแบบตามหลักทางวิศวกรรมงานทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่  28 กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ (กรณีเกษียณอายุราชการ)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue จังหวัดยโสธร

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ตำแหน่ง

1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้ำ)  

2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

4. พนักงงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

 

 

         

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง 

1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกน้ำ)  

2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

4. พนักงงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

 

         

          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคแรก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)

 

         

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ