สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

                  ด้วยจังหวัดยโสธร แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ออกระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้ 1.ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2565   ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 2.ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา พ.ศ.2565 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565    

[ 25-11-2565 ] Hits:20

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด

                  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดทำบทเพลง “เดินตามฝัน” เพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัว ด้วยการปลูกฝังแนวคิดเชิงบวก และการรู้จักคุณค่าในตนเอง อันจะนำไปสู่การช่วยลดโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม จึงขอประชาสัมพันธ์บทเพลง “เดินตามฝัน”  (สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียด)    ดาวน์โหลดเพลง "เดินตามฝัน"

[ 24-11-2565 ] Hits:14

แนวทางปฏิบัติขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                  ด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งระเบียบว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ6 กำหนดว่า บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ จัดกิจกรรมแข่งรถยนต์ แข่งรถจักรยานยนต์ แข่งรถจักรยาน วิ่งแข่งขัน วิ่งและเดินการกุศลหรือกิจกรรมอื่นที่ทำให้เกิดอันตราย เกิดความรำคาญหรือรบกวนผู้เข้าไปพักผ่อนชมธรรมชาติและสัตว์ป่า เว้นแต่กิจกรรมที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติมอบหมายพิจารณาอนุญาตเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการนี้จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

[ 24-11-2565 ] Hits:13

ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

 ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

[ 10-11-2565 ] Hits:19

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ