สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น    

[ 08-06-2565 ] Hits:18

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม ปรับปรุง บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบประเมินฯ ดังกล่าว โดยการสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

[ 07-06-2565 ] Hits:23

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลการขับเคลื่อนภารกิจการร้องทุกข์สายด่วน 1212 และการรับ-ส่ง สื่อที่ไม่ปลอดภัย ข่าวปลอม (Fake News)

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลการขับเคลื่อนภารกิจการร้องทุกข์สายด่วน 1212 และการรับ-ส่ง สื่อที่ไม่ปลอดภัย ข่าวปลอม (Fake News)

[ 03-05-2565 ] Hits:58

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองคู จึงประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน ประชาชนที่ประสงค์จะนำสุนัข และแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถนำมารับบริการได้ ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน ตามวัน เวลา และสถานที่...

[ 25-04-2565 ] Hits:59

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ